W dniu dzisiejszym rozpoczyna się 80 posiedzenie sejmu, na którym odbędą się pierwsze czytania projektów ustaw o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz o ograniczaniu barier administracyjnych. Z punktu widzenia problematyki nieruchomościowej każdy z projektów zawiera zapisy interesujące. Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym w sposób znaczący uszczegóławiają (i rozszerzają) pojęcie urządzeń przesyłowych oraz ich własności. Dodatkowo projektowane zmiany wskazują sposób obliczania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności. Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych wprowadza zmianę w zapisach art. 77 ust. 1 dopuszczając aktualizację opłat rocznych nie częściej niż raz na trzy lata.

Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi proponowane zmiany mają duże znaczenie. Z racji rozszerzenia katalogu tak zwanych urządzeń przesyłowych trudniej będzie na przykład odmówić kotwienia trakcji tramwajowej w ścianach elewacyjnych budynków lub uzyskać czynsz z tego tytułu. W inny sposób będą również obliczane wynagrodzenia z tytułu ustanowienia odpowiednich służebności; moim zdaniem będą to kwoty niższe od dotychczasowych.

Z punktu widzenia użytkowników wieczystych, projektowany przepis, który w założeniu miał chronić przed nadmiernym wzrostem opłat rocznych z tytułu użytkowania w rezultacie ograniczy możliwość aktualizacji opłat przez użytkowników wieczystych na ich wniosek. Praktyka wskazuje, że częstokroć proponowane przez właścicieli nieruchomości opłaty roczne są nieco zawyżane. W postępowaniach aktualizacyjnych pomimo obowiązku nie zalicza się również na poczet różnic w opłatach nakładów poniesionych przez użytkowników. W świetle stale jeszcze obowiązującego prawa użytkownik wieczysty, w przypadku kiedy sądził iż opłata roczna jest zawyżona mógł, niemal natychmiast po jej aktualizacji złożyć wniosek o ponowną aktualizację ze skutkiem na początek następnego roku. W projektowanym stanie prawnym wniosek taki odniesie skutek dopiero po trzech latach, a zatem potencjalnie zawyżona opłata będzie obowiązywała przez minimum trzy lata.

Wydaje się, że rozwiązanie to nie powinno ostać się w pracach sejmowych ponieważ w żaden sposób nie przyczynia się do urealnienia wysokości opłat. Również wbrew tytułowi samej ustawy nie ogranicza jakichkolwiek barier administracyjnych a raczej ustanawia nowe.

Print Friendly, PDF & Email