Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1561) straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 555), które zastąpione zostało rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 roku w sprawie wyceny nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1832).

Zgodnie z postanowieniami § 85 ust. 1 nowego rozporządzenia do operatów szacunkowych sporządzonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, które w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia są nadal wykorzystywane do celu, dla którego zostały sporządzone, stosuje się przepisy dotychczasowe. Jak z powyższego wynika operaty szacunkowe sporządzone od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, czyli – jak o tym mówi § 86, od dnia 9 września 2023 roku, muszą być sporządzane zgodnie z postanowieniami nowego rozporządzenia.

Przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii akt prawny przynosi znaczące różnice tak w zakresie sposobów określania wartości jak i szczegółowych regulacji w pozostałym zakresie wskazanym art. 159 ugn.

Prawdą jest, że Ministerstwo prowadziło konsultacje w zakresie treści przygotowanego aktu prawnego. Dokąd jednak konsultacje trwały, rzeczoznawcy majątkowi nie mieli jakiejkolwiek pewności dotyczącej ostatecznego brzmienia poszczególnych zapisów. Minister raczył zaś wydać nowe rozporządzenie z datą 5 września 2023 roku i opublikował je w Dzienniku Ustaw w dniu 8 września 2023 roku a samo rozporządzenie weszło w życie w dniu 9 września 2023 roku. Rzeczoznawcy majątkowi mieli zatem jeden dzień na zapoznanie się z treścią kluczowych dla realizowanych przez nich obowiązków 84 merytorycznych paragrafów regulujących sposoby określania wartości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny, sposoby określania wartości dla różnych celów, jako przedmiotu różnych praw, sposoby określania wartości nieruchomości w zależności od ich rodzaju i przeznaczenia, rodzaje nakładów na nieruchomości, zapoznać się z regulacjami na temat obowiązkowej zawartości operatu szacunkowego itd.

Celem nowego rozporządzenia jest, jak twierdzi ministerstwo, ujednolicenie i standaryzacja wycen tak, aby osiągane przez rzeczoznawców wyniki wyceny nie różniły się znacząco. Radykalne zmiany brzmienia rozporządzenia oraz jakoś przygotowania jego zapisów i postanowień, jasność wskazań i szczegółowość regulacji w połączeniu z jednodniowym terminem na wdrożenie nie wróży dobrze.

Rzeczoznawcy pewnie zrobią sobie kilka tygodni urlopu, w trakcie których będą wnikliwie analizowali to, co autorom z ministerstwa (ale, jak wieść niesie – nie tylko z ministerstwa) udało się przygotować. A w tym czasie strony postępowań sądowych i administracyjnych, których prawa i obowiązki majątkowe zależą od treści i wyniku wyceny, będą musiały poczekać.

Print Friendly, PDF & Email