Dotychczas na użytkownikach wieczystych, którzy nie wnieśli opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za cały okres umowy, ciążył obowiązek wnoszenia opłat rocznych. Wysokość opłat rocznych ustalana była od wartości nieruchomości gruntowej (budynki i inne urządzenia pozostawały własnością użytkownika) przy zastosowaniu odpowiedniej stawki procentowe i mogła być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata. Dla nieruchomości oddanych na cele mieszkaniowe (budynki wielo i jednorodzinne) stawka procentowa wynosiła 1 % wartości nieruchomości.

Każdy, kto nabywał nieruchomość mieszkalną (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny) nabywał również związane z nieruchomością prawo użytkowania wieczystego lub udział w tym prawie i zobowiązany był ponosić opłaty roczne. Wynikały one z odpowiednich uregulowań ustawowych i choć nie wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości mieli świadomość wysokości tych opłat, to były one traktowane jak jeden z ciężarów związanych z własnością nieruchomości. Wysokość opłat nie była również ujawniana w księdze wieczystej nieruchomości choć fakt nabycia samego prawa z treści aktu notarialnego wynikał.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716) przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności przy czym przekształcenie to następuje odpłatnie. Wysokość opłaty za przekształcenie równa jest 20-sto krotności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku. Ustawodawca w treści aktu przewidział bonifikaty dla właścicieli, którzy zdecydują się wnieść opłatę jednorazowo. Wydawane przez odpowiedni organ zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi podstawę ujawnienia prawa w księdze wieczystej oraz podstawę wpisu w dziale III księgi roszczenia o opłatę.

W środowisku rzeczoznawców majątkowych dominuje przekonanie, z którym nigdy się nie zgadzałem, że hipoteka (wpisana w dziale IV księgi wieczystej) nie wpływa na wartość nieruchomości. Ciekawe, czy wpisane w dziale III księgi wieczystej roszczenie o zapłatę „opłaty przekształceniowej” zostanie przez rynek a w ślad za nim wyceniających prawa do nieruchomości zauważone.

Print Friendly, PDF & Email