W dniu dzisiejszym (23 lipca 2021) Sejm zdecydował o powołaniu spółki celowej do dobudowy Pałacu Saskiego. Całość procesu inwestycyjnego przebiegała będzie w zgodzie z postanowieniami ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (druk nr 1388), noszącej wszystkie znamiona specustawy zarówno w zakresie przygotowania inwestycji (znacznie uproszczone procedury administracyjne) jak i wywłaszczenia nieruchomości. 

Z punktu widzenia gospodarowania nieruchomościami a w szczególności wartości nieruchomości w przedłożeniu znalazły się niezwykle interesujące art. 37 ust. 3, który mówi, że „Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie zgodnie z art. 21 pkt 6 stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stała się ostateczna, za odszkodowaniem.” oraz art. 41 ust. 3, zgodnie z którym „wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości w dniu uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, albo w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, o której mowa w ust.2. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.”. 

Wszystkim, którzy choćby przypominają sobie aktualne zagospodarowanie Placu marsz. Józefa Piłsudskiego wiadomo, że w jego zachodniej części, na działce oznaczonej numerem 24/9 stanowiącej własność Miasta Stołecznego, znajduje się Pomnik – Grób Nieznanego Żołnierza. Własnością miasta są również pozostałe działki zlokalizowane po zachodniej stronie Placu łącznie z terenami Ogrodu Saskiego. 

Zgodnie ze wszystkimi dostępnymi informacjami założeniem projektowym odbudowy objęte zostaną również tereny miejskie, na co projektodawca znalazł rozwiazanie w przytoczonych powyżej artykułach ustawy decydując się na ich wywłaszczenie za odszkodowaniem. 

Można zatem, w kontekście brzmienia art. 41 ust. 3 projektu zadać zasadne pytanie: jaką metodą określona zostanie wartość przedmiotu wywłaszczenia, skoro ustalić je będzie Wojewoda Mazowiecki musiał na podstawie operatu szacunkowego? 

Print Friendly, PDF & Email